PRP

Os Plan de Recuperación de Pendentes serán remitidos, de maneira individualizada, ás familias nos primeiros meses de curso. Neles constará:

  • O procedemento seguido para a recuperación de pendentes (traballos, exames, resumes, ...).
  • Indicación do lugar e data dos exames e prazos de entrega dos traballos.
  • Día e lugar de atención ao alumnado con materias pendentes e periodicidade das reunións profesor-alumno.
  • Profesor encargado de desenvolver o PRP.