Programacións

En breve estarán dispoñibles as programación do curso 2018-2019.

A continuación tedes á vosa disposición as programacións didácticas do curso 2017-2108. Conforme se establece na normativa vixente, a información básica sobre as distintas materias impartidas na ESO e Bacharelato inclúe os obxectivos, contidos e criterios de avaliación do ciclo ou curso correspondente e, de ser o caso, os estándares de aprendizaxe avaliables, os mínimos exixibles para obter unha valoración positiva, os criterios de cualificación e os procedementos de avaliación da aprendizaxe que se vaian utilizar.

No caso de precisar algún tipo de aclaración pode poñerse en contacto co xefe de departamento correspondente nas horas asignadas para atención ás familias.

Artes plásticas Economía Educación física
Física e química Filosofía Francés
Inglés Iniciativas emprendedoras Latín
Lengua castellana Lingua Galega Matemáticas
Música Ciencias naturais Relixión
Tecnoloxía Administración Telecomunicacións
FP Básica Informática Dinamización Lingua Galega Biblioteca
Informática Orientación