Programacións

A continuación tedes á vosa disposición as programacións didácticas do curso 2018-2109. Conforme se establece na normativa vixente, a información básica sobre as distintas materias impartidas na ESO e Bacharelato inclúe os obxectivos, contidos e criterios de avaliación do ciclo ou curso correspondente e, de ser o caso, os estándares de aprendizaxe avaliables, os mínimos exixibles para obter unha valoración positiva, os criterios de cualificación e os procedementos de avaliación da aprendizaxe que se vaian utilizar.

No caso de precisar algún tipo de aclaración pode poñerse en contacto co xefe de departamento correspondente nas horas asignadas para atención ás familias.

Artes plásticas Economía Educación física
Física e química Filosofía Francés
Inglés Xeografía e historia Latín
Lengua castellana Lingua Galega Matemáticas
Música Bioloxía e Xeoloxía Relixión
Tecnoloxía Administración Telecomunicacións
FP Básica Informática Dinamización Lingua Galega Biblioteca
Informática Orientación FOL ciclos
Inglés ciclos